Od Laika do Przyrodnika
Zapraszamy do rejestracji!
Młoda Biotechnologia
Najnowszy numer już niedługo dostępny na stronie!
BrowUP
Śledźcie nasze poczynania na naszym FB i Instagramie!
e-biotechnologia
e-biotechnologia.pl
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Zapraszamy na stronę naszej uczelni!

Regulamin konkursu "Od laika do przyrodnika"

  Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „Od laika do przyrodnika” organizowanym przez Koło Naukowe Studentów Biotechnologii „Operon” Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

§ 1

Organizator Konkursu

 1. Organizatorem Konkursu jest Koło Naukowe Studentów Biotechnologii „Operon” Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (dalej „Konkurs” lub Konkurs „Od laika do przyrodnika”) z siedzibą w Poznaniu 60-637, przy ul. Wojska Polskiego 28, zwane dalej Organizatorem.
 2. Informacji dotyczących Konkursu „Od laika do przyrodnika” udziela Przewodniczący Komitetu organizacyjnego – Przemysław Piotr Olejnik oraz Zastępca Przewodniczącego Komitetu organizacyjnego – Natalia Mazurkiewicz. Zapytania należy przesyłać na adres e - mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , w temacie e-maila prosimy wpisać „Pytanie dot. Konkursu "Od laika do przyrodnika"”.
 3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 2

Cele Konkursu „Od laika do przyrodnika”

 1. Celem głównym Konkursu „Od laika do przyrodnika” jest wyłonienie osoby o największej wiedzy oraz w części artystycznej - wyłonienie najlepszego krótkiego filmu.
 2. Cele szczegółowe to: 
  • kształtowanie wrażliwości estetycznej oraz rozwijanie aktywności twórczej młodzieży ponadgimnazjalnej.
  • poszerzanie wiedzy młodzieży ponadgimnazjalnej w zakresie biochemii i biologii molekularnej.
  • rozwój relacji i umiejętności pracy w grupie.
 3. Zachęcenie uczniów szkół ponadgimnazjalnych do studiowania na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

§ 3

Zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie „Od laika do przyrodnika”

 1. Konkurs „Od laika do przyrodnika” ma charakter otwarty.
 2. Konkurs „Od laika do przyrodnika” adresowany jest do młodzieży uczącej się w szkołach ponadgimnazjalnych położonych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej niezależnie od formy własności tych placówek.
 3. Uczestnikiem części artystycznej „Biotechnologia z humorem” może być osoba, o której mowa w ust. 2 powyżej, która spełnia łącznie poniższe warunki:
  • w terminie do 15 stycznia 2014r. prześle Organizatorowi, formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.knsboperon.pl według zasad podanych na wymienionym wcześniej portalu;
  • w terminie do 1 lutego 2014r. prześle Organizatorowi film wykonany według zasad, podanych w pkt §4a.
 4. Uczestnikiem w części sprawdzającej wiedzę Konkursu „Od laika do przyrodnika” może być osoba o której mowa w ust. 2 powyżej, która spełnia łącznie poniższe warunki:
  • uczy się w szkole zgłoszonej przez nauczyciela tej szkoły do Konkursu do 06 grudnia, według zasad podanych na portalu www.knsboperon.pl (Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia rejestracji szkół po przekroczeniu progu 50 zgłoszonych);
  • w terminie 13  grudnia 2013r. weźmie udział w pierwszym etapie Konkursu.
 5. Zgłoszenia niekompletne lub zawierające nieprawdziwe dane podlegają odrzuceniu, a zgłaszający nie będzie Uczestnikiem w rozumieniu Regulaminu.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika.
 7. Uczestnik akceptuje regulamin Konkursu podpisując formularz zgłoszeniowy.
 8. Dane osobowe Uczestnika (imię, nazwisko, adrese-mail, adres kontaktowy, data urodzenia),podane w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane przez Organizatora, bęcego jednocześnie ich administratorem, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r .o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002r., nr 101, poz. 926 zezm.), w zakresie i celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w szczególności w celu  komunikowania się zUczestnikami, wydania nagród oraz promocji Konkursu. Organizator niniejszym informuje, iż podanie danych jest dobrowolne, a ponadto osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.
 9. Każdy zespół biorący udział w części artystycznej Konkursu może zgłosić jeden samodzielnie wykonany film wcześniej niepublikowany i niezgłaszany do innych konkursów.
 10. Przesyłając film zespoły zapewniają, że są jego autorem oraz że przysługuje mu pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych do filmu, a także że prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich.
 11. Filmy naruszające prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
 12. Wszelkie koszty  związane z uczestnictwem w części artystycznej Konkursu oraz wykonaniem  filmu ponosi Uczestnik.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do publicznej prezentacji i wykorzystywania przesłanych filmów, zarówno na Gali Konkursu, stronie www.knsboperon.pl oraz wszystkich innych miejscach wybranych przez Organizatora.
 14. Udział w jednej części Konkursu nie wyklucza możliwości uczestnictwa w drugiej części, jednak nie jest to obowiązkowe.

§ 4a

Szczegóły i wymagania techniczne dotyczące tworzenia filmów „Biotechnologia z humorem”

 1. Filmy powinny być przygotowywane w maksymalnie 4 osobowych grupach, jednak nie mniejszych niż 2 osobowych.
 2. W filmie i jego przygotowaniu mogą uczestniczyć osoby trzecie, lecz nie mogą posiadać one do niego żadnych praw autorskich i majątkowych.
 3. Wymagania techniczne:
  • filmy powinny mieć maksymalnie 10 minut, natomiast minimalnie 5 minut;
  • przesłane filmy powinny być w formacie .avi lub .mp4. Przesłane filmy powinny być podpisane wg wzoru „Kowalska_Nowak_ Adamiak_5liceumogolnoksztalcacewkawnicach.avi/mp4”;
 4. Filmy, które nie będą spełniać powyższych wymagań nie będą podlegać ocenie Komisji Konkursowej.
 5. Niezależnie od przyczyny Organizator nie ponosi odpowiedzialności za filmy uszkodzone i niewłaściwie sformatowane.

§ 4b

Zasady i zakres materiału obowiązujący w części sprawdzającej wiedzę Konkursu „Od laika do przyrodnika”

 1. Część sprawdzająca wiedzę będzie odbywała się w trzech etapach:
  1. pierwszy etap:
   • test jednokrotnego wyboru przeprowadzony w szkołach z zakresu materiału, o którym mowa w ust. 2 w terminie 13 grudnia 2013r., który przesłany zostanie do szkół drogą mailową w dniu konkursu;
   • sprawdzenie przez macierzystą szkołę testów do 14 grudnia2013r.;
   • wybór najlepszych trzech Uczestników z każdej szkoły do 14 grudnia 2013r.;
   • przesłanie wyników etapu I (Imiona, nazwiska oraz osiągnięty wynik uczestników)  do Organizatora wraz ze wskazaniem 3 przedstawicieli szkoły do kolejnych etapów Konkursu do 14 grudnia 2013r. według zasad podanych na portalu www.knsboperon.pl;
  2. drugi etap:
   • test wielokrotnego wyboru, oraz zadania typu prawda/fałsz (jeśli fałsz napisz dlaczego) z  zakresu materiału, o którym mowa w ust. 2  podczas gali Konkursu 14 marca 2014r. na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu;
   • wybór najlepszych 10 Uczestników;
  3. trzeci etap:
   • rozmowa z Komisją Konkursową części sprawdzającej wiedzę 10 najlepszych Uczestników wyłonionych w II etapie z zakresu materiału, o którym mowa w ust. 2 , podczas gali Konkursu 14 marca 2014r. na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu;
   • ogłoszenie wyników i wręczenie nagród podczas gali Konkursu 14 marca 2014 r. na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu;
 2. Zakres materiału, z którego powinni być przygotowani Uczestnicy określa się jako poniższe  pozycje książkowe:
  1. literatura podstawowa:
   • David B. Hames, Nigel M. Hooper, "Biochemia. Krótkie wykłady”, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010;
   • Phil C. Turner, Alexander G. McLennan, Andy D. Bates, Mike R.H. White "Biologia molekularna. Krótkie wykłady ,Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013;
  2. literatura uzupełniająca (znajomość nie jest wymagana):
   • T.A. Brown "Genomy" , Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009;
   • Bruce Alberts i in."Podstawy biologii komórki", Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. 

§ 5

Miejsce przesyłania filmów

 1. Filmy należy przesłać według zasad podanych na portalu www.knsboperon.pl do dnia 3 lutego 2014r.

§ 6

Komisja Konkursowa

 1. Podczas Konkursu pracować będą dwie niezależne Komisje Konkursowe składające się z trzech osób, jedna w części artystycznej, druga w części sprawdzającej wiedzę Konkursu „Od laika do przyrodnika”.
 2. Przewodniczącym Komisji Konkursowej będzie przedstawiciel Organizatora, natomiast członkami: pracownik Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu posiadający stopień naukowy doktora lub wyższy, wskazany przez Organizatora oraz nauczyciel akademicki wskazany przez Dziekana Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
 3. Komisje Konkursowe podejmują decyzje większością głosów.
 4. Decyzje Komisji Konkursowych są ostateczne i wiążące oraz nie podlegają procedurze odwoławczej.
 5. Część artystyczna Konkursu  „Od laika do przyrodnika”  zostanie  rozstrzygnięta,  jeśli  zgłoszone  zostanie  do  niej  minimum  8 filmów.

§ 7a

Nagrody w części artystycznej Konkursu „Od laika do przyrodnika”

 1. Komisja Konkursowa dokona wyboru  5 najlepszych filmów.
 2. Spośród wyłonionych 5 filmów Komisja Konkursowa przyzna nagrody:
  • za pierwsze miejsce – „Trzy dni z życia studenta Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu”, nagrody książkowe, pen-drive;
  • za drugie miejsce – nagrody książkowe;
  • za trzecie miejsce – nagrody książkowe;
  • dwa wyróżnienia.

§7 b

Nagrody w części sprawdzającej wiedzę Konkursu „Od laika do przyrodnika”

 1. Komisja Konkursowa spośród wszystkich uczestników drugiego etapu wyłoni 10 najlepszych.
 2. Spośród wyłonionych osób Komisja Konkursowa przyzna nagrody:
  • za pierwsze miejsce – „Trzy dni z życia studenta Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu”, nagrody książkowe, pen-drive;
  • za drugie miejsce – „Trzy dni z życia studenta Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu”, nagrody książkowe, pen-drive;
  • za trzecie miejsce – „Trzy dni z życia studenta Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu”, nagrody książkowe, pen-drive;
  • 2 wyróżnienia.

§ 8

Ogłoszenie wyników Konkursu „Od laika do przyrodnika” i sposób wydania nagród

 1. Informacja o wynikach części artystycznej Konkursu „Od laika do przyrodnika” umieszczona zostanie na stronie internetowej Organizatora Konkursu pod adresem: www.knsboperon.pl, najpóźniej do dnia28 lutego 2014r. Autorzy najlepszych 5 filmów zostają zaproszeni na Galę Konkursu „Od laika do przyrodnika”.
 2. Informacja o wynikach I etapu części sprawdzającej wiedzę Konkursu „Od laika do przyrodnika” zostaje udzielona przez szkołę macierzystą. Najlepsze 3 osoby, z każdej szkoły uczestniczącej, zaproszone zostaną na  Galę Konkursu „Od laika do przyrodnika”.
 3. Rozdanie nagród oraz ostatnie dwa etapy części sprawdzającej wiedzę odbędą się na Gali Konkursu „Od laika do przyrodnika” na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu 14 marca 2014r.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z opublikowania nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na zgłoszeniach przesłanych przez Uczestników.

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. Organizatorzy  nie  ponoszą  odpowiedzialności  za  odwołanie,  zmianę  terminu  lub  zmianę  warunków Konkursu w wyniku nieprzewidywalnych okoliczności.
 2. O wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.

 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: Przemysław Piotr Olejnik

Zastępca Przewodniczącego: Natalia Mazurkiewicz

 

 

 

 

 

 

 

Wednesday the 19th. Custom text here